Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΓΠΧ συγκροτήθηκε σε σώμα στις 8-12-17.

Πρόεδρος: Γ. Ράλλης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Κ. Βαχτσεβάνος
Γ. Γραμματέας: Ε. Παραρά
Ειδ. Γραμματέας: Ι. Παπαδιόχος
Ταμίας: Γ. Παπαναστασίου
Μέλη-Σύμβουλοι: Γ. Βενέτης, Λ. Ζουλούμης, Α. Μυλωνάς, Φ. Τζέρμπος

Σχετικά: ΝΕΟ ΔΣ