ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τ: +302107211845 Φ: +302107215082
Web: www.haomsjournal.org/haomsold E-mail: [email protected]

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ 15-9-2017

Η συνεδρίαση έγινε στην έδρα Εταιρείας, Μαιάνδρου 23, Αθήνα.
Παρόντες οι νομίμως κληθέντες: Λ. Ζουλούμης, Α. Μυλωνάς, Φ. Τζέρμπος, Λ. Γκουτζάνης, Ι. Ιατρού, Κ. Παπαδημητρίου, Κ. Χούπης, Ε. Παραρά.
Δικαιολογημένα απόντες: –

Θέμα 1ο
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο, κατ’ αρχήν με ορισμό της ημερομηνίας σύγκλησης του επόμενου ΔΣ, στα πλαίσια και του 37ου ΠΟΣ στη Θεσσαλονίκη, στις 21 Οκτωβρίου. Μόνο η κ. Παραρά εκφράζει επιφύλαξη, για τη δυνατότητά της να παρευρεθεί.
Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα, το παρόν ΔΣ να συνεδριάσει για τελευταία φορά, στις 25 Νοεμβρίου, στα πλαίσια της ημερίδας, πάλι στη Θεσσαλονίκη, πριν τη ΓΣ. Εν όψει αυτής της συνεδρίασης και της ΓΣ, συζητήθηκαν κατ’ αρχάς και θέματα αφορώντα την Τακτική ΓΣ, το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του ΔΣ και τις εκλογές για ΔΣ και Ελεγκτική Επιτροπή.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημερώνει αναλυτικά το ΔΣ για όσα συζητήθηκαν στις δύο συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας του ΚΕΣΥ, για την εκπαίδευση στην ειδικότητα της ΣΓΠΧ. Επικουρείται στη ενημέρωση αυτή και από τον Α’ Αντιπρόεδρο, που επίσης είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας.
Τέλος δε, ενημερώνει για τις φήμες περί σύστασης επιτροπής του ΚΕΣΥ, που θα επεξεργαστεί το πως θα δημιουργηθεί νέα οδοντιατρική ειδικότητα “Χειρουργικής Στόματος” και ακολούθησε εκτενής συζήτηση όλων των μελών του ΔΣ, για τα επόμενα βήματα της αντίδρασης της Εταιρείας, προς την κατεύθυνση αυτή.
Στα πλαίσια της συζήτησης αυτής ο Γ. Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ, για την παρουσία του (ως εκπρόσωπος της ΕΕΣΓΠΧ) στη συνάντηση στο Γραφείο του Αναπλ. Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη και τα όσα εκεί ειπώθηκαν.
Σε σχέση με την επιτροπή που όπως φαίνεται συστήθηκε από το ΚΕΣΥ, για να διαμορφώσει το πλαίσιο δημιουργίας της νέας οδοντιατρικής ειδικότητας “ΧΣ” προτάθηκε (Πρόεδρος και Β’ Αντιπρόεδρος) να σταλεί επιστολή της εταιρείας προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΚΕΣΥ, με την οποία θα ζητείται ενημέρωση για τις εξελίξεις, θα αναφέρεται η ευθεία αντίθεση της ΕΕΣΓΠΧ στη διαδικασία αυτή (απόφαση ΓΣ της 17/12/2016) και θα γίνεται μνεία στην πρόσφατη δικαστική απόφαση της υπόθεσης Κρανίτη.
Για το ίδιο θέμα ο κ. Γκουτζάνης δήλωσε πως αν, ως ακούστηκε είναι μέλος της επιτροπής αυτής, πράγμα που αγνοεί, δεν θα εκπροσωπήσει τον εαυτό του, αλλά θα ακολουθήσει τη γραμμή της Εταιρείας. Η γραμμή της Εταιρείας έχει καθορισθεί από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17/12/2016 και αν κριθεί σκόπιμο εξαιτίας νέων δεδομένων θα επανατοποθετηθεί το Σώμα, στην Τακτική ΓΣ της 25/11/2017 ή και σε Έκτακτη νωρίτερα αν αυτό είναι αναγκαίο.
Το λόγο πήραν κατ’ επανάληψη όλα τα μέλη του ΔΣ και η συζήτηση κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:
– Όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΚΕΣΥ έχει επανειλλημένα δηλώσει, από την πλευρά αυτού του συλλογικού οργάνου το θέμα έκλεισε με την απόφαση της Ολομέλειάς του την 9-6-2017, όταν αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής διαβούλευσης για να διαμορφωθεί το πλαίσιο δημιουργίας νέας οδοντιατρικής ειδικότητας με προσωρινό όνομα “Στοματική Χειρουργική”. Η επιτροπή αυτή φαίνεται πως έχει μάλλον ήδη συσταθεί.
– Ο Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός καθώς και ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ γνωρίζουν σε κάθε περίπτωση την ξεκάθαρη απάντηση της Commission προς τη Δνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου πως κανένα πρόβλημα με την εναρμόνιση της ειδικότητάς μας δεν υφίσταται εάν αυτή ξαναγίνει και Οδοντιατρική, και υπηρεσιακώς -κατά βάση- και μετά από υπενθύμιση δική μας με την επιστολή μας της 21/7/2017. Ο Υπουργός στηρίζει απόλυτα τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ και τις αποφάσεις του.
– Η πλευρά του Αναπληρωτή Υπουργού εξέφρασε την κατανόηση της για το θέμα και για το ορθό και δίκαιο των αιτημάτων μας, δηλώνοντας όμως πως δεν έχει δυνατότητα επιπλέον παρέμβασης προς Υπουργό και Πρόεδρο ΚΕΣΥ.
– Όλη η προσπάθεια αυτών που επιδιώκουν να δημιουργηθεί η νέα οδοντιατρική χειρουργική ειδικότητα στηρίζεται στο ότι η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική είναι ειδικότητα της Ιατρικής και όχι της Οδοντιατρικής από τον Ιούλιο του 2014 (παρ.2, άρθρο 22, ν.4272/2014).
– Έχει διατυπωθεί σε πολλές περιπτώσεις, προφορική δέσμευση του Υπουργού για την τροποποίηση του παραπάνω άρθρου, αν δε διακυβεύεται η επιτευχθείσα τότε εναρμόνιση της ΣΓΠΧ και η αυτόματη αναγνώρισή της στην ΕΕ.
– Όλα δείχνουν πως το Υπουργείο μάλλον κωλυσιεργεί προς την κατεύθυνση αυτή, ίσως γιατί δεν έχει πραγματικά την πρόθεση να επαναφέρει την ειδικότητά μας και ως οδοντιατρική, ενώ αντίθετα “τρέχει” ταχύτατα την δημιουργία της νέας οδοντιατρικής χειρουργικής ειδικότητας.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω και αφού το θέμα προσεγγίστηκε με προσοχή σε όλες τις πτυχές του, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να μην επαναλάβει απλά την αποστολή προς τον Υπουργό, μιας ανάλογης της από 21/7/2017 επιστολής του, αλλά να αναθέσει στη νομική σύμβουλο τη σύνταξη νομικού εγγράφου, με την καταλληλότερη κατά την κρίση της διατύπωση που να εκφράζει την απορία και το ενδιαφέρον των μελών της Εταιρείας για τεκταινόμενα και μη καθώς και την αγωνία τους ως προς την κατάληξη των όποιων διεργασιών, τόσο στο διακύβευμα της παροχής ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, όσο και σε εκείνο των έννομων επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ειδικών Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών.
Ο Πρόεδρος και ο κ. Τζέρμπος εξέφρασαν την πρόθεση να οργανωθούν από το ΔΣ παραστάσεις διαμαρτυρίας προς το ΚΕΣΥ και προς το Υπουργείο, όταν θα συζητούνται θέματά μας ή όποτε κριθεί σκόπιμο, εφόσον δεν υπάρχει καμιά ανταπόκριση στα τεκμηριωμένα έγγραφα αιτήματα μας.