Σας ενημερώνουμε ότι μετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Ιατρού από το αξίωμα του Προέδρου και του κ. Λάμπρου Γκουτζάνη από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΓΠΧ, στην συνεδρίαση της 17-2-2017, ανασυγκροτήθηκε με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Λάμπρος Ζουλούμης
Α’ Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μυλωνάς
Β’ Αντιπρόεδρος: Πάνος Χριστόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Παπαδάκης
Ειδ. Γραμματέας: Φώτιος Τζέρμπος
Ταμίας: Κωνσταντίνος Μουρούζης
Γραμμ. Επαγγελματικών Θεμάτων: Λάμπρος Γκουτζάνης
Μέλη-Σύμβουλοι: Γεώργιος Ράλλης, Ιωάννης Ιατρού

Ο Πρόεδρος
Καθ. Λάμπρος Ζουλούμης

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Παπαδάκης