Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2014

Σας ανακοινώνουμε ότι, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της 29.11.2014 το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Ιατρού

Α’ Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Ζουλούμης

Β’ Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μυλωνάς

Γεν. Γραμματέας: Λάμπρος Γκουτζάνης

Ειδ. Γραμματέας: Φώτιος Τζέρμπος

Γραμμ. Επαγγελματικών Θεμάτων: Δημήτριος Παπαδάκης

Ταμίας: Κωνσταντίνος Μουρούζης

Μέλη-Σύμβουλοι: Γεώργιος Ράλλης, Πάνος Χριστόπουλος