Καλούνται τα δόκιμα μέλη να εκλέξουν το συντομότερο νέο εκπρόσωπό τους στο ΔΣ της Εταιρείας μας, ώστε να συνεχιστεί η συμμετοχή ειδικευομένου στις συνεδριάσεις του ΔΣ.

Εκ μέρους του ΔΣ,

Ο Πρόεδρος
Γ. Ράλλης