Φυσιογνωμία

Τα “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής” είναι το επίσημο τετραμηνιαίο, επιστημονικό περιοδικότης Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Το Περιοδικό εκδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στις διεθνείς μηχανές αναζήτησης, είναι δίγλωσσο (Ελληνικά και Αγγλικά) και έχει ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ από το Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 2412/Β/4-12-2009).

Σκοπό έχει να καλύπτει όλα τα επιστημονικά πεδία χειρουργικής της κεφαλής, του τραχήλου, του προσώπου και των γνάθων και να αποτελεί μέσο επικοινωνίας των Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών, των Οδοντιάτρων των Ιατρών και των Ειδικευομένων.

Στο Περιοδικό μετά από τυφλή ενδελεχή αξιολόγηση (blind peer review) δημοσιεύονται:

  1. Κύριο κατευθυνόμενο άρθρο (Αφορά επίκαιρο και ιδιαίτερης κλινικής σημασίας θέμα, η συγγραφή του οποίου ανατίθεται από τη συντακτική επιτροπή σε έναν από τους, κατά την κρίση της, πλέον ειδικούς Έλληνες η Ξένους συναδέλφους).
  2. Επιστημονικά άρθρα που μπορεί να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: α) Ανασκοπήσεις, β) Ερευνητικές εργασίες γ) Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις δ) περιγραφή– παρουσίαση τεχνικών.
  3. Εκτεταμένες περιλήψεις άρθρων περιοδικών συγγενών ειδικοτήτων
  4. Επιστολές προς τη Συντακτική Επιτροπή (Δημοσιεύονται μετά από έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής και αφορούν: α) κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα και β) απόψεις για επίκαιρα θέματα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής).
  5. Ανακοινώσεις της ΕΕΣΓΠΧΗ υποβολή των εργασιών γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή στα Ελληνικά η τα Αγγλικά.

Διοίκηση

Όργανα λειτουργίας του περιοδικού ορίζονται: το ΔΣ, η Επιστημονική Επιτροπή, η Επίτιμη διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή, ο Διευθυντής Σύνταξης, ο Επίτιμος Διευθυντής Σύνταξης, οι Αναπληρωτές Διευθυντές και οι Βοηθοί Σύνταξης.

Αρμοδιότητες

Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την πολιτική και την φυσιογνωμία του Περιοδικού. Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από έγκριτους και έμπειρους Έλληνες συνάδελφους. Έργο της επιτροπής είναι να παρακολουθεί και να επιβεβαιώνει την διατήρηση του επιστημονικού επιπέδου του περιοδικού και την συνεχή αναβάθμισή του. Να επικουρεί στο έργο του τον Διευθυντή Σύνταξης και να συμμετέχει στην κρίση εργασιών. Ο Διευθυντής Σύνταξης αποτελεί πάντοτε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής.Η Επίτιμη Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες κύρους με σημαντικό επιστημονικό έργο. Η Επιτροπή αυτή φροντίζει για την διεθνή προώθηση και καταξίωση της επιστημονικής εικόνας και του κύρους του περιοδικού.Ο Διευθυντής Σύνταξης είναι ο υπεύθυνος συντονιστής της έκδοσης και παραλήπτης των εργασιών προς δημοσίευση. Λογοδοτεί μόνο στο ΔΣ. Μαζί με τους Αναπληρωτές, φροντίζει για τον έλεγχο των επιστημονικών εργασιών, την αποστολή τους στους κριτές αλλά και για την τελική απόφαση περί δημοσίευσης ή όχι εργασιών ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ των κριτών.Οι Κριτές των εργασιών επιλέγονται από τον Διευθυντή Σύνταξης βάσει της εμπειρίας τους, της εξειδίκευσής τους προς το εκάστοτε θέμα της εργασίας προς κρίση αλλά και της συνέπειάς τους για κρίση σε εύλογο χρονικό διάστημα.Το Περιοδικό διατηρεί Γραμματεία. Με την ευθύνη του Διευθυντή Σύνταξης αρχειοθετούνται και καταγράφονται όλα τα στοιχεία των εργασιών (παραλαβή, αποστολή σε κριτές, διορθώσεις από συγγραφείς, χρόνοι διακίνησης της εργασίας, τελική απόφαση). Οι εν λόγω πληροφορίες αρχειοθετούνται σε βιβλίο αλλά και ηλεκτρονικά. Ο Διευθυντής Σύνταξης εξουσιοδοτείται να αλληλογραφεί για θέματα του περιοδικού, με επιστολόχαρτο που φέρει τον τίτλο και το λογότυπο της Εταιρείας, όπως και το λογότυπο του περιοδικού. Επίτιμος Διευθυντής Σύνταξης: Τιμητικός τίτλος που αποδίδεται από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. Αφορά σε άτομα που έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του περιοδικού. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές και Βοηθοί Σύνταξης συνεπικουρούν τον Διευθυντή Σύνταξης στο έργο του και τελούν πάντοτε υπό τις οδηγίες του. Η Επιστημονική Επιτροπή, η Επίτιμη Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή και ο Διευθυντής Σύνταξης διορίζονται από το Δ.Σ., ενώ οι Αναπληρωτές Διευθυντές και οι Βοηθοί Σύνταξης από τον Διευθυντή Σύνταξης. Όλα τα όργανα του περιοδικού, πλην του Επίτιμου Διευθυντή Σύνταξης, διατηρούν τη θέση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. με επιπλέον παραμονή 6 μηνών.