Αθήνα 12.05.2012
Αρ. Πρωτ. 27/2012

Προς: τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο

του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

κ.κ. Γερ. Βουδούρη και Κυρ. Σουλιώτη

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ) στη συνεδρίασή του της 6ης Απριλίου 2012, συζήτησε το θέμα της μη ύπαρξης της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Αριθμ. Φ.90380/25916/3294), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2456/03.11.2011. Αναφερόμαστε στο άρθρο 23 του συγκεκριμένου ΦΕΚ όπου δεν αναφέρεται η ειδικότητά μας και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται η δυνατότητα πιστοποίησης–σύμβασης των ειδικευμένων Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών με τον ΕΟΠΥΥ.

Η ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής έχει συσταθεί με τη παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α) και διέπεται σήμερα από την παράγραφο β’ του άρθρου 29 του Νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304 Α). Αυτό σημαίνει ότι η ειδικότητα είναι αναγνωρισμένη από το 1985 και έκτοτε οι κατέχοντες τον τίτλο παρέχουν εξειδικευμένες παροχές υγείας στο πληθυσμό βάσει της εκπαίδευσης που έχουν λάβει κατά το χρόνο της ειδίκευσής τους, όπως προβλέπεται από τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου στο άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 200/1988.

Επειδή:

  • Οι συγκεκριμένες εξειδικευμένες παροχές υγείας είναι αυτονόητο δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών και όχι μόνο των δυναμένων να τις έχουν, δεδομένου ότι αφορούν τη χειρουργική παθολογία της στοματικής και γναθοπροσωπικής περιοχής και των τυχόν επεκτάσεών της, χωρίς να καλύπτεται από τυχόν όμορες ειδικότητες που προβλέπονται από τον ΕΟΠΥΥ.
  • Στο άρθρο 2 του Καταστατικού της ΕΕΣΓΠΧ αναφέρεται ότι «Ο σκοπός της Εταιρείας είναι η επιστημονική ενημέρωση και η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών»
  • Ως ΔΣ είμαστε παραλήπτες αθρόων σχετικών παραπόνων – διαμαρτυριών Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών – Μελών της ΕΕΣΓΠΧ

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να αρθούν τα οποιαδήποτε κωλύματα και να περιληφθεί η ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας.

Εξυπακούεται ότι θα είμαστε αρωγοί σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ράλλης Παναγιώτης Κανάκης

Κατεβάστε το έγγραφο