Αθήνα 27.2.2012
Αρ. Πρωτ.: 19/2012

Προς: Τους κ.κ. Προέδρους όλων των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Σχολών της Χώρας

Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,

Η ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΣΓΠΧ) είναι «ειδικότητα της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής επιστήμης». Σε αυτήν μπορούν να ειδικεύονται ιατροί και οδοντίατροι, οι οποίοι χρειάζονται και τα δύο πτυχία (Ιατρικής και Οδοντιατρικής) για την απόκτηση της ειδικότητας.1

Αποτελούμε λοιπόν τη μοναδική ειδικότητα, η οποία απαιτεί τόσο μακρόχρονες βασικές σπουδές για να μπορέσει κανείς να αρχίσει να ειδικεύεται. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων για ειδίκευση στη ΣΓΠΧ, ο νομοθέτης παρέσχε στους ιατρούς και οδοντιάτρους που κατατάσσονται στην δεύτερη σχολή, χωριστή ποσόστωση (3%), ανεξάρτητη από τους πτυχιούχους άλλων σχολών.2

Οι συνθήκες όμως εγγραφής στην δεύτερη σχολή, διαφέρουν από Σχολή σε Σχολή τόσο ως προς τον τρόπο εισαγωγής όσο και ως προς τον χρόνο φοίτησης.

Επειδή:

  • Η παραπάνω ανομοιογένεια δημιουργεί άνισους χρόνους προπτυχιακής εκπαίδευσης, εύλογη τάση προτίμησης σχολών με μικρότερη διάρκεια σπουδών, αναπόφευκτους αποκλεισμούς λόγω αυξημένης ζήτησης, υψηλό κόστος σπουδών λόγω μετακινήσεων κλπ,
  • Η εισαγωγή σε ορισμένες σχολές μόνο με το βαθμό πτυχίου είναι σχετικά άδικη, αφού συνήθως η επιδίωξη για ταχεία λήψη των πτυχίων μειώνει τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ειδικευομένων μας και ευνοεί όσους θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση. Επίσης ο βαθμός πτυχίου συχνά δεν αντιπροσωπεύει την ίδια προσπάθεια, προκειμένου για σχολές της ημεδαπής και αντίστοιχες ορισμένων χωρών της αλλοδαπής,

Θερμά σας παρακαλούμε για τις σύντονες προσπάθειές σας, ώστε με σκοπό την απόδοση ίσων ευκαιριών σε Ιατρούς και Οδοντιάτρους για την απόκτηση της ειδικότητάς μας, να καθιερωθούν:

  1. Ομοιογενής διαδικασία εγγραφής με κατατακτήριες εξετάσεις σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της Επικράτειας για τους πτυχιούχους Οδοντιατρικής και αντιστρόφως.
  2. Ίδιος κατά το δυνατόν συνολικός χρόνος προπτυχιακών σπουδών, ώστε να προκύπτουν Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί με τα ίδια έτη εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΣΓΠΧ είναι διαθέσιμος για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, καθώς και για το συντονισμό των προσπαθειών με σκοπό την εξεύρεση δίκαιης, λογικής και σύννομης λύσης στο πρόβλημα.

Με τιμή,

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ράλλης Παναγιώτης Κανάκης

Κατεβάστε αυτό το έγγραφο.


  1. Νόμος 3209/2003 άρθρο 29, παρ. β 
  2. Νόμος 3404/2005, άρθρο 15 παρ. 2 & Υπουργική Απόφαση Aριθ. Φ2/121871/Β3 (ΦΕΚ 1517, 3/11/2005)