Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΣΓΠΧ

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2011

Σας ανακοινώνουμε ότι, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της 26.11.2011 το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

Πρόεδρος: Γεώργιος Ράλλης

Α’ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Ζουλούμης

Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Κανάκης

Ειδ. Γραμματέας: Γρηγόριος Βενέτης

Γραμμ. Επαγγελματικών Θεμάτων: Μιχάλης Ηλιόπουλος

Ταμίας: Λάμπρος Γκουτζάνης

Μέλη-Σύμβουλοι: Ιωάννης Ιατρού
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι, από την Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξελέγησαν ως επίτιμα μέλη:

Ο Julio Acero και Ο Γιώργος Πάνος

Στον τελευταίο απονέμεται επίσης και ο τίτλος του Επίτιμου Διευθυντού Σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού της ΕΕΣΓΠΧ «Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής»

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ράλλης Παναγιώτης Κανάκης