Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΣΓΠΧ

Πρόεδρος: Ι. Ιατρού

Α’ Αντιπρόεδρος: Κ. Αλεξανδρίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Σ. Δαλαμπίρας

Γενικός Γραμματέας: Ε. Καρυαμπά – Στυλογιάννη

Ταμίας: Κ. Χούπης

Ειδικός Γραμματέας: Ε. Καραμπούτα-Βουλγαροπούλου

Μέλη: Λ. Ζουλούμης, Γ. Πάνος, Γ. Ράλλης