Νόμος για την Ειδικότητα (4/12/2003)

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλης της 4ης Δεκεμβρίου 2003, ψηφίσθηκε το Νομοσχέδιο που αφορά και την ειδικότητα μας (δείτε τα πρακτικά εδώ).

Αναλυτικά στο άρθρο 29 παράγραφος β’ ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Η ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής , που συστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α’), μετονομάζεται σε ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Οι ειδικευμένοι Γναθοχειρουργοί, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη κατέχουν τον τίτλο της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής, καλούνται εφεξής Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί.

2. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ειδικότητα της οδοντιατρικής και της ιατρικής επιστήμης.

3. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων , ώστε ο ειδικευόμενος Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.

Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη των πτυχίων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής και τη συμπλήρωση του τελευταίου εξαμήνου φοίτησης στη σχολή του δευτέρου πτυχίου και διαρκεί πέντε (5) χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Α’ Περίοδος: έξι (6) μήνες Χειρουργική,

Β’ Περίοδος: σαράντα οκτώ (48) μήνες Χειρουργική Στόματος, γνάθων και προσώπου, έξι (6) μήνες σε αντικείμενο επιλογής του ειδικευομένου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση στις εξετάσεις λήψης της ειδικότητας είναι η κατοχή και των δύο πτυχίων, δηλαδή της Οδοντιατρικής και της Ιατρικής.

4. Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί μπορούν να είναι μέλη του Οδοντιατρικού ή του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α’), του π.δ. 273/2001 (ΦΕΚ 195 Α’), του π.δ. 331/1994 “Αναγνώριση νοσοκομειακών μονάδων για ειδίκευση στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής” (ΦΕΚ 175 Α’), του π.δ. 390/1991 “Τρόπος και διαδικασία επιλογής ειδικευομένων Γναθοχειρουργικής με εξετάσεις” (ΦΕΚ 140 Α’) και του π.δ. 200/1988 “Όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως τίτλου της οδοντιατρικής ειδικότητας της γναθοχειρουργικής” (ΦΕΚ 87 Α’) διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος. ”

Η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής που ψηφίσθηκε τον Μάρτιο του 2002 και έγινε δεκτή από την ολομέλεια του ΚΕΣΥ, μαζί με το Π.Δ. 273/01 που καθιέρωσε το πτυχίο της Ιατρικής, δικαιώνουν όσους αγωνίσθηκαν για την αναβάθμιση της ειδικότητας, χωρίς προβλήματα για όσους κατέχουν ήδη τον τίτλο της Γναθοχειρουργικής. Σ’ αυτή την προσπάθεια σημαντική ήταν και η συμπαράσταση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, που υιοθέτησε της απόψεις μας.

Γ. Πάνος