Εισαγωγή Οδοντιάτρων στην Ιατρική και Ιατρών στην Οδοντιατρική

Όπως σας είναι γνωστό από τα Νέα Μαίου 2002 η πρόταση που υποβλήθηκε τότε στον Υπουργό Παιδείας από την ΕΕΣΓΠΧ για αύξηση του ποσοστού εισαγoμένων Οδοντιάτρων στην Ιατρική και Ιατρών την Οδοντιατρική έγινε νόμος του κράτους.

Αναλυτικά στον νόμο “Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις”, στο κεφάλαιο Δ, άρθρο 13, παράγραφος 47 αναφέρεται:

47. Στο άρθρο 3 του ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α’) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

“4. Οι κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε χωριστό ποσοστό, ίσο προς το 3% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Το ανωτέρω ποσοστό 3% ορίζεται πέραν των προβλεπομένων στο νόμο αυτόν ποσοστών κατατάξεων πτυχιούχων στα αντίστοιχα Τμήματα. Για την ολοκλήρωση των σπουδών όσων κατατάσσονται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή εφαρμόζεται το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής.”

(Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου από την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων κάντε κλικ εδώ.)

Γ. Πάνος