Ανακοίνωση

1 . Ο Πρόεδρος της ΕΕΣΓΠΧ Γ. Πάνος υλοποιώντας απόφαση του ΔΣ, η Πρόεδρος της Επιτροπής Γναθοχειρουργικής του ΚΕΣΥ Α. Πατρικίου υλοποιώντας απόφαση της Επιτροπής και ο εκπρόσωπος των Οδοντιατρικών Σχολών στην Ολομέλεια του ΚΕΣΥ Καθ. Δ. Καρακάσης, ύστερα από συνάντηση με παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας πρότειναν τροποποίηση του νόμου περί κατατακτηρίων εξετάσεων. Η εισήγηση τους στο Γενικό Γραμματέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κ. Κλάδη, που έγινε αποδεκτή, έχει ως εξής:

“Στην προσπάθεια εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή, όπου η ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής πρόκειται να καταχωρείται ως Οδοντιατρική αλλά και ταυτόχρονα ως Ιατρική, τον Αύγουστο του 2001 δημοσιεύθηκε το ΠΔ 273/2001 με το οποίο απαιτείται από τους μέλλοντες γναθοχειρουργούς να έχουν καταρχήν δύο πτυχία, δηλαδή Οδοντιατρικής και Ιατρικής. Η ανάγκη στελέχωσης αυτής της ειδικότητας με διπλοπτυχιούχους απαιτεί τη διευκόλυνση τόσο των οδοντιάτρων όσο και των ιατρών να αποκτήσουν το δεύτερο τους πτυχίο. Κρίνοντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας και χωρίς να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των φοιτητών κάθε τμήματος, προτείνεται:

Προσθήκη στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.1966/1991:

“Ειδικά στις κατατακτήριες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα Ιατρικά τμήματα, οι πτυχιούχοι Οδοντιατρικής εξετάζονται σε ξεχωριστή κατηγορία υποψηφίων για ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισαγομένων στο Ιατρικό Τμήμα υποδοχής. Αντίστοιχα στα Οδοντιατρικά τμήματα, οι πτυχιούχοι Ιατρικής εξετάζονται σε ξεχωριστή κατηγορία υποψηφίων για ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισαγομένων στο Οδοντιατρικό τμήμα υποδοχής.”

Η πρόταση αυτή θα αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας στους Προέδρους των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Σχολών για συζήτηση, και την έκδοση κοινής απόφασης.

2 . Η ΕΕΣΓΠΧ σας ενημερώνει ότι η Εταιρεία Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Ολλανδίας και η Ολλανδική Οδοντιατρική Ένωση συμφωνούν η Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική να αναγραφεί και στις Οδοντιατρικές οδηγίες της Ε.Ε. με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρεται και στις Ιατρικές οδηγίες. Η επίσημη συνάντηση των ΔΣ της Ελληνικής και της Ολλανδικής Εταιρείας θα γίνει στο Muenster τον Σεπτέμβριο, στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας για την αναγραφή της Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής και στις Οδοντιατρικές οδηγίες της Ε.Ε..

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Ο ετήσιος διαγωνισμός για την επιλογή ειδικευομένων γναθοχειρουργικής που διενεργείται σύμφωνα με τα Π.Διατάγματα 390/1991 και 273/2001, για το έτος 2002 θα γίνει για επτά (7) θέσεις ειδικευομένων που είναι κενές στα αναγνωρισμένα για άσκηση ειδικευομένων Γναθοχειρουργικά τμήματα των Νοσοκομείων, καθώς και για δύο (2) θέσεις υπεραρίθμων.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2002, ώρα 9 π.μ. στον 7ο όροφο του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό επιλογής έχουν οι οδοντίατροι που κατέχουν άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και έχουν περατώσει το 12ο εξάμηνο φοίτησής τους στην Ιατρική Σχολή.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 13-5-2002 μέχρι 25-5-2002 στη Γραμματεία του Διαγωνισμού Επιλογής Ειδικευομένων Γναθοχειρουργικής Π.Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», 57010 Εξοχή Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη η κα Μαυροματίδου.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Αντίγραφο πτυχίου Οδοντιατρικής

  2. Αντίγραφο πτυχίου Ιατρικής ή πιστοποιητικό σπουδών Ιατρικού Τμήματος στο οποίο να εμφαίνεται ότι ο υποψήφιος περάτωσε το 12ο εξάμηνο της φοίτησής του στο Ιατρικό Τμήμα.

  3. Αντίγραφο άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει αν κατέχει έμμισθη θέση και επίσης οι άρρενες υποψήφιοι να δηλώνουν την στρατολογική τους κατάσταση και

  5. Εφόσον υπάρχουν πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν εάν έχει προϋπάρξει άσκηση σε γενική χειρουργική με ιδιότητα ειδικευομένου.

Για τις θέσεις των υπεραρίθμων θα γίνονται δεκτές αιτήσεις οδοντιάτρων που υπηρετούν σε θέσεις Ε.Σ.Υ. και μονίμων οδοντιάτρων των ενόπλων δυνάμεων.