Υποτροφίες

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2019, η Εταιρεία μας από το 2020 και μετά  θα χορηγεί τις παρακάτω υποτροφίες:

  • 3000 € ανά τριετία με σκοπό την εκπαίδευση σε κέντρο του εξωτερικού. Υποψήφιοι δικαιούνται να είναι δόκιμα μέλη στο τελευταίο έτος της ειδικότητας & νέοι ειδικευμένοι (ως 3 έτη από τη λήψη της ειδικότητας).
  • 1000 € ανά έτος με σκοπό τη συμμετοχή σε πρακτικό σεμινάριο του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Υποψήφιοι δικαιούνται να είναι όλα τα Δόκιμα Μέλη στο ειδικό μέρος της ειδικότητας.
  • 350 € ανά διετία με σκοπό την κάλυψη των εξόδων εγγραφής στο Συνέδριο της EACMFS. Υποψήφιοι δικαιούνται να είναι όλα τα Δόκιμα Μέλη στο ειδικό μέρος της ειδικότητας. 

Προκήρυξη – Αιτήσεις – Επιτροπή αξιολόγησης

Η προκήρυξη των υποτροφιών  και οι ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών θα αναρτάται έγκαιρα στην ιστοσελίδα μας. Η αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα (τριών το πολύ σελίδων). Θα υπάρχει επίσης προσωπική συνέντευξη για όλους τους υποψηφίους.

Για την πρώτη (Νο 1) υποτροφία, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του υποψηφίου, όπου θα αναφέρεται ότι έχει γίνει δεκτός από κέντρο του εξωτερικού.
Για τη δεύτερη (Νο 2) υποτροφία, θα πρέπει να αναφέρεται το πρακτικό σεμινάριο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στο οποίο θα συμμετάσχει.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι υπότροφοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό παρακολούθησης, μετά το πέρας της επιστημονικής τους δραστηριότητας.
Το εκάστοτε ΔΣ θα αποφασίζει της απονομή των υποτροφιών, κατά πλειοψηφία.