Νομοθεσία

Η ιατρική και οδοντιατρική ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής καθορίζεται από το άρθρο 29, παράγραφος β, του Νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304 Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ Α 145) και το άρθρο 30 του Νόμου 4958/2022 (ΦΕΚ Α 142).

 1. Η ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής, που συστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α 217), μετονομάζεται σε ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Οι ειδικευμένοι Γναθοχειρουργοί, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη κατέχουν τον τίτλο της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής, καλούνται εφεξής Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί.
  Οι κατέχοντες τον τίτλο της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 200/1988 (ΦΕΚ Α 87) και 577/1989 (ΦΕΚ Α 245), που μετονομάσθηκαν σε Στοματικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς, διατηρούν τον τίτλο τους, έχουν δε τα δικαιώματα που απορρέουν από την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, όπως ορίζεται από τον παρόντα νόμο.
 2. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ιατρική και οδοντιατρική ειδικότητα που απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και οδοντιατρικής επιστήμης.
 3. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε ο ειδικευόμενος Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και τον τράχηλο.
  Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη των πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, ασχέτως της σειράς απόκτησής τους και διαρκεί πέντε (5) χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
  Α’ περίοδος: δώδεκα (12) μήνες Γενική Χειρουργική
  Β’ περίοδος: σαράντα οκτώ (48) μήνες Χειρουργική Στόματος, Γνάθων, και Προσώπου.
  Οι ιατροί που ειδικεύονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θα ολοκληρώσουν την ειδίκευσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την τοποθέτησή τους, εκτός εάν επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, οπότε εντός τριμήνου από τη δημοσίευσή του υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Υγείας.
 4. Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί δύνανται, εάν το επιθυμούν, να είναι μέλη και στους δύο τοπικούς Συλλόγους, ήτοι στον Ιατρικό και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, στην περιφέρεια όπου έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση.
 5. Η εισαγωγή στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής πραγματοποιείται σύμφωνα με τους νόμους και τα διατάγματα που διέπουν τις ιατρικές ειδικότητες. Το Π.Δ. 390/1991 (ΦΕΚ Α 140) καταργείται.

Από τις 10.07.2014 η ειδικότητά μας έχει εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις τις Οδηγίας 2005/36/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται αυτόματα ως Οδοντική, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (ιατρική ειδικότητα με βασική ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση).

Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί, που κατέχουν τον τίτλο της Ειδικότητας ή θα ασκηθούν για την απόκτησή του, με το νόμο 4486/2017 άρθρο 39 παρ.1, όπως τροποποίησε την παρ.1 του άρθρου 22 νόμου 4208/2013, ο οποίος έχει τροποποιηθεί από το νόμο 4368/2016 άρθρο 44 παρ.4, απαλλάσσονται της υπηρεσίας υπαίθρου.