Νομοθεσία

Η ειδικότητα της Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής διέπεται: από το άρθρο 22 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/11.7.2014), όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 29 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/24.12.2003) και από την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4138/Β/20.09.2018. Σύμφωνα με την τελευταία αυτή Υπουργική Απόφαση, η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική προσδιορίζεται ως Ειδικότητα της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής.

Η ειδικότητά μας είναι εναρμονισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ιατρική Ειδικότητα από τις 11.07.2014, σύμφωνα με την Οδηγία-Directive 2005/36/EC της Ε.Ε. Αναφέρεται δε στον Πίνακα-Annex 1 που δημοσιεύθηκε από την European Commission στις 13.1.2016, ο οποίος τροποποιεί τον Πίνακα-Annex V της οδηγίας 2005/36/EC.

Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί, που κατέχουν τον τίτλο της Ειδικότητας ή θα ασκηθούν για την απόκτησή του, με το νόμο 4486/2017 άρθρο 39 παρ.1, όπως τροποποίησε την παρ.1 του άρθρου 22 νόμου 4208/2013, ο οποίος έχει τροποποιηθεί από το νόμο 4368/2016 άρθρο 44 παρ.4, απαλλάσσονται της υπηρεσίας υπαίθρου.