Καταστατικό

Αθήνα 2 Ιουλίου 2020 
Διαταγή: Αριθμ. 185/2020, Ειρηνοδικείου Αθηνών 

Νέο Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής όπως ψηφίστηκε να τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, που έγινε στις 17 Ιανουαρίου 2020.

Κεφάλαιο Α΄: Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα – Σκοπός-Πόροι

Άρθρο 1o Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία και τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» (θα αποκαλείται στη συνέχεια για χάρη συντομίας η «Εταιρεία») με έδρα την Αθήνα. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί ειδική σφραγίδα, που στο κέντρο θα έχει το ρητό «ΟΚΟΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΥΚ ΙΗΤΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣ ΙΗΤΑΙ» και σε κύκλο τον τίτλο: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» και το έτος ίδρυσης 1959.

Άρθρο 2ο Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι η επιστημονική ενημέρωση και η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών (όπως μετονομάσθηκαν με το άρθρο 29 του ν. 3209/2003, οι Γναθοχειρουργοί, οι κατέχοντες τον τίτλο της Γναθοχειρουργικής ειδικότητας, που συστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄).  Oι τίτλοι «Γναθοχειρουργός» και «Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός» είναι ταυτόσημοι και αποδίδουν τη μια και μοναδική ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον αποκλειστικά και μόνο από τους κτηθέντες την ειδικότητα αυτή. Η ταυτοσημία των όρων είναι ευχερώς διαπιστώσιμη και από την αναφορά των Κλινικών Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του ΕΣΥ ως Γναθοχειρουργικές Κλινικές).

Η με κάθε επιστημονικό μέσο και κυρίως με ανακοινώσεις πρωτότυπων και ερευνητικών εργασιών που θα παρουσιάζονται σε συνεδρίες, συνόδους, ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις  ή συνέδρια της Εταιρείας  και η με κάθε πρόσφορο τρόπο προαγωγή της Χειρουργικής, της Χειρουργικής Παθολογίας και Φυσιολογίας και της Έρευνας, που αφορά σε παθολογικές καταστάσεις στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας, των γνάθων και του προσώπου, καθώς και τις επεκτάσεις τους στην κεφαλή και τον τράχηλο. Ο σκοπός αυτός θα εξυπηρετείται και με την συνεργασία με Ελληνικές και αλλοδαπές παρεμφερείς Εταιρείες.

Επιπρόσθετοι σκοποί της Εταιρείας είναι ακόμη:

Α.-Η με κάθε νόμιμο μέσο προαγωγή, πρόοδος και προβολή της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (όπως μετονομάσθηκε η ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής, προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν δυσχέρειες που προέκυψαν στην Ελλάδα, ιδίως ως προς την ελεύθερη διακίνηση επιστημόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε τόσο ο Έλληνας Γναθοχειρουργός να είναι ισότιμος με τον Ευρωπαίο Στοματικό και Γναθοπροσωπικό Χειρουργό, όσο και αντίστροφα).

Β.-Η προώθηση, διαφύλαξη και προστασία των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της και η προάσπιση της επαγγελματικής βιωσιμότητας της ειδικότητας.

Γ.-Η βελτίωση της θέσης των μελών της με την εξύψωση του κύρους τους ως ειδικών χειρουργών, τόσο στον ευρύτερο εθνικό χώρο όσο και στον διεθνή.

Δ.-Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της εταιρείας, καθώς και μεταξύ αυτών και των συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων και επιστημονικών εταιρειών, με εκδηλώσεις επιστημονικού και μορφωτικού περιεχομένου.

Ε.-Η με κάθε νόμιμο τρόπο προάσπιση του γνωστικού αντικειμένου της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, όπως αυτό ορίζεται διεθνώς.

ΣΤ.-Η θέσπιση και κατοχύρωση υψηλών ποιοτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση, απονομή της ειδικότητας και μετεκπαίδευση.

Ζ.-Η έκδοση του επιστημονικού περιοδικού με τίτλο «ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» και άλλων εντύπων, βιβλίων, ηλεκτρονικών εκδόσεων κ.λπ., στα οποία θα δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες κυρίως επί θεμάτων Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Η.-Η διατήρηση ηλεκτρονικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, η οποία ανανεώνεται με αποφάσεις του ΔΣ.

Θ.-Η συνεργασία και συνεννόηση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών και την απρόσκοπτη άσκηση της ειδικότητας.

Ι.-Η συνεργασία και συμμετοχή στην Διεθνή Εταιρεία Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών IAOMS (International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons), στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής EACMFS (European Association for Cranio-Μaxillo-Facial Surgery) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes), καθώς και σε κάθε άλλο αντίστοιχο ευρωπαϊκό ή διεθνή θεσμό που λειτουργεί ή πρόκειται να συσταθεί.

ΙΑ.-Κάθε άλλο μέσο που προάγει τους παραπάνω σκοπούς.

Άρθρο 3ο Πόροι

Πόροι της Εταιρείας είναι οι συνδρομές των μελών, κάθε έσοδο από επιστημονικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, επιστημονικές εκδόσεις, διαφημίσεις, χορηγίες, καθώς και κάθε ποσό ή πράγμα που δωρίζεται σ’ αυτή. 

Κεφάλαιο Β΄: Μέλη

Άρθρο 4ο Διάκριση μελών

Τα μέλη της Εταιρείας που καλούνται «Εταίροι» διακρίνονται σε α) Τακτικά, β) Δόκιμα, γ) Έκτακτα, δ) Ομότιμα και ε) Επίτιμα.

Άρθρο 5ο Εγγραφή – Ανακήρυξη μελών

(α) Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει όποιος πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας και που αποδεδειγμένα φέρει τον τίτλο του “Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού’’, επίσημα αναγνωρισμένου από την Ελληνική Δημοκρατία και που ασκεί την ειδικότητα στην Ελλάδα, ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συνοδευόμενη από αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας. Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής νέου μέλους στην Εταιρεία αποφασίζεται με ανοικτή ψηφοφορία από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). Σε περίπτωση αιτιολογημένης αρνητικής ψήφου από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση εγγραφής παραπέμπεται στην προσεχή Γενική Συνέλευση, όπου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των ψήφων των παρόντων τακτικών μελών.

(β) Δόκιμο μέλος μπορεί να γίνει ειδικευόμενος της ειδικότητας της «Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συνοδευόμενη από βεβαίωση υπηρεσίας σε θέση ειδικευομένου. Η διαδικασία αποδοχής της αίτησης εγγραφής είναι ίδια όπως και για τα τακτικά μέλη. Τα Δόκιμα μέλη αυτομάτως μεταπίπτουν στην κατηγορία των Τακτικών Μελών, μετά την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και την ηλεκτρονική αποστολή ενός αντιγράφου του τίτλου ειδικότητος στον Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να παραμείνει κάποιος ως δόκιμο μέλος για διάστημα πέραν των έξι (6) μηνών μετά το πέρας του χρόνου ειδίκευσης, οπότε και διαγράφεται αυτομάτως.

(γ) Έκτακτο μέλος μπορεί να γίνει μετά από ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που τη συνυπογράφουν δύο τακτικά μέλη, Ιατρός ή Οδοντίατρος, που ασκεί την Ιατρική ή την Οδοντιατρική στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η διαδικασία αποδοχής της αίτησης εγγραφής είναι ίδια όπως και για τα τακτικά μέλη.

(δ) Ομότιμο μέλος μπορεί να γίνει κάθε τακτικό μέλος, που έχει συμπληρώσει το 67ο έτος τής ηλικίας του, μετά από απλή γνωστοποίηση της επιθυμίας του στο Γενικό Γραμματέα και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε) Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενική Συνέλευση ή Συνέλευση επιστημονικής συνεδρίας, Έλληνας ή αλλοδαπός επιστήμονας, που έχει συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο των σκοπών της Εταιρείας ή γενικά στην πρόοδο της Ιατρικής ή της Οδοντιατρικής επιστήμης.

​Άρθρο 6ο Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών

Στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας δικαιούνται να συμμετέχουν τα Τακτικά, Δόκιμα, Έκτακτα, Ομότιμα και Επίτιμα μέλη, αλλά δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη. Τα Τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δε Δόκιμα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκλειστικά και μόνον για μία θέση εκπροσώπου τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τακτικά, Δόκιμα και Έκτακτα μέλη υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το εκάστοτε ΔΣ αποφασίζει για τυχόν πρόσθετα δικαιώματα που συνεπάγεται αυτή η συνδρομή. Επίσης το ΔΣ, οποτεδήποτε καλείται να ορίσει εκπροσώπους της Εταιρείας σε Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμού, Επιτροπές, Επιστημονικές Ενώσεις, Συνέδρια κ.λ.π., υποχρεούται σε επιλογή μεταξύ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Από την ετήσια συνδρομή απαλλάσσονται τα Ομότιμα και τα Επίτιμα μέλη. Τα Τακτικά, Δόκιμα και Έκτακτα μέλη υποχρεούνται να μετέχουν τακτικά, στις πάσης φύσεως Συνελεύσεις και επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας. Κάθε μέλος που με υπαιτιότητά του παραβαίνει τις εκ του νόμου ή του καταστατικού υποχρεώσεις του, αμελώντας να συμβάλλει στους σκοπούς της Εταιρείας, που συμπεριφέρεται ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα του με οποιονδήποτε τρόπο και δείχνει αδιαφορία στο έργο της, υπόκειται αρχικά στην ποινή της επίπληξης που επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ σε περίπτωση υποτροπής διαγράφεται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόταση τουλάχιστον του ενός τετάρτου των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών σε Τακτική ή Έκτακτη Συνέλευση η οποία και θα αποφασίζει αρνητικά ή καταφατικά. Σε περίπτωση επικύρωσης της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο η κατά το άρθρο 88 του Α.Κ. προσφυγή. Μέλος που καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του για περισσότερο από τρία χρόνια, διαγράφεται μετά από σχετική προειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος δικαιούται να παραιτείται με έγγραφη δήλωσή του -μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κεφάλαιο Γ΄: Συνελεύσεις

Άρθρο 7ο Συνέλευση Μελών

Ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών, που διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη και συγκροτείται από όλες τις κατηγορίες μελών, εκ των οποίων οι υπόχρεοι συνδρομής πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και του προηγουμένου έτους. Εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, θα υπάρχει πρόνοια για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη που αδυνατούν να παρευρεθούν στη συνέλευση, να συμμετέχουν ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήσεώς τους. Στα επιστημονικά Συνέδρια της Εταιρείας μπορούν να πραγματοποιούνται Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 8ο Τακτική Συνέλευση

Τακτική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά το πέρας της τριετούς θητείας της, με απόφαση του, που καθορίζει τόπο, ημέρα και ώρα, και υποχρεωτικά τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: (1) Οικονομικό Απολογισμό της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεσης της δραστηριότητας του κατά την τριετία που πέρασε, μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, για απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη διαχειριστική και γενικά έγκριση των πεπραγμένων του και (2) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να περιλάβει και κάθε άλλο θέμα, που θα εισαχθεί κατά την κρίση του καλούντος Διοικητικού Συμβουλίου ή θέμα που θα προταθεί στο ΔΣ εγγράφως -μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Γενικό Γραμματέα- από το ένα τέταρτο (¼) των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών πριν την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9ο Έκτακτη Συνέλευση

Έκτακτη Συνέλευση συγκαλείται όσες φορές υπάρχει ανάγκη λήψης απόφασης πάνω σε κάποιο θέμα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωτικά δε συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εάν ένα τέταρτο (¼) των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών ζητήσει τούτο εγγράφως -μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- και για συγκεκριμένο θέμα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε το πολύ ημέρες από την υποβολή τής σχετικής αίτησης.

 Άρθρο 10ο Προκήρυξη Συνέλευσης

Για κάθε σύγκληση Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, αποστέλλονται έγγραφες προσκλήσεις προς όλα τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα, ορίζοντας τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 11ο Απαρτία

Η Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, είναι σε απαρτία και μπορεί να αποφασίζει, εφόσον παρίσταται, με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία, το μισό συν ένα του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών (που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις συνδρομής μέχρι και του προηγουμένου έτους). Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται πάλι μέσα σε δέκα ημέρες με τα ίδια θέματα και κατά τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 2151, με όσα μέλη παρίστανται.

​Άρθρο 12ο Αποφάσεις

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και με απλή πλειοψηφία των κατά την έννοια του άρθρου 10 παρόντων μελών. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν πλείονες των δύο προτάσεων προς ψηφοφορία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων προτάσεων. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει σε ειδικές περιπτώσεις, ότι απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. Απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται αυτή που συγκεντρώνει το μισό συν ένα των με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.

Άρθρο 13ο Ψηφοφορίες

Κάθε ψηφοφορία στη Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προσωπικά γενικά ζητήματα, είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική. Οι ψηφοφορίες  για τα υπόλοιπα θέματα είναι φανερές και γίνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά λόγω της σοβαρότητας του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η ψήφος δια βοής. Όλες οι ψηφοφορίες είναι δυνατόν να γίνονται και ηλεκτρονικά, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, με τρόπο όμως που να διασφαλίζεται η μυστικότητα τους, όπου αυτή απαιτείται. Οι μυστικές ψηφοφορίες (ηλεκτρονικές ή μη) εποπτεύονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 14ο Επιστημονικές Συνελεύσεις

Από τις παραπάνω συνελεύσεις διακρίνονται οι Συνελεύσεις Επιστημονικών Συνεδριών και τα Συνέδρια. Σ’ αυτά καλούνται όλα τα μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα, σε ορισμένο τόπο κατά χρονικά διαστήματα. Τα σχετικά με τη συγκρότησή τους, και διεξαγωγή των επιστημονικών εργασιών τους, διέπει κανονισμός που εκδίδεται κάθε φορά από την Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) της επιστημονικής εκδήλωσης. Ο Πρόεδρος της ΟΕ ορίζεται από το ΔΣ μεταξύ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, των ομοτίμων ή των επιτίμων μελών και λογοδοτεί σε αυτό. Η Εταιρεία αναλαμβάνει το κόστος και σε αυτήν περιέρχονται τυχόν οικονομικά κέρδη από τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Επιστημονικό Συνέδριο της Εταιρείας, πραγματοποιείται υποχρεωτικά κάθε τριετία και κατά μήνα Ιανουάριο, οπότε και η  Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στον ίδιο τόπο. Η διεξαγωγή επιπλέον συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων αποφασίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15ο Προεδρείο Συνελεύσεων

Σε κάθε Συνέλευση, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ χρέη γραμματέα ασκεί o Γενικός Γραμματέας του. Σε περίπτωση απουσίας τους, ο Πρόεδρος ή/και ο Γραμματέας αντικαθίστανται από μέλη του ΔΣ.

​Κεφάλαιο Δ΄: Διοικητικό Συμβούλιο-Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 16ο Θητεία-Αρχαιρεσίες ΔΣ

Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Η θητεία των Μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους από τη Τακτική Συνέλευση, λήγει δε στην επόμενη Τακτική Συνέλευση μετά από 3 έτη. Στην Τακτική Συνέλευση, τα τακτικά μέλη εκλέγουν εννέα μέλη του ΔΣ και την Τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, τα δε δόκιμα μέλη, σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εκλέγουν τον εκπρόσωπό τους στο ΔΣ. Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης, που δικαιούται να θέσει το κάθε τακτικό μέλος είναι οι τέσσερις σταυροί για τα μέλη του ΔΣ και οι τρεις για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του εκπροσώπου τους, τα δόκιμα μέλη δικαιούνται  ενός σταυρού προτίμησης. Τα μέλη του ΔΣ και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται ανάλογα με τις ψήφους που έλαβαν. Επί οιασδήποτε ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός μίας εβδομάδας από την εκλογή του μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με απλή πλειοψηφία και μετά από μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους Α΄ και Β΄, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Γραμματέα Επαγγελματικών θεμάτων, Ταμία και δύο Συμβούλους που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Η θητεία του δόκιμου μέλους, εκπροσώπου των δοκίμων μελών στο ΔΣ, δεν διακόπτεται εάν το δόκιμο μέλος καταστεί τακτικό κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Άρθρο 17ο Παραίτηση-Έκπτωση-Αντικατάσταση μελών ΔΣ

Αν παραιτηθούν εγγράφως ή με οποιονδήποτε τρόπο εκπέσουν από το αξίωμα ή εκλείψουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας του, τα υπόλοιπα μέλη καλούν αντικαταστάτες από τους επιλαχόντες και με τη σειρά επιτυχίας τους, για το υπόλοιπο της θητείας του. Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις η κλήση αντικαταστάτη αναφέρεται σε θέση απλού Συμβούλου, εάν δε αυτός που αντικαταστάθηκε είχε ιδιότητα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα ή Ταμία, η θέση του θα πληρούται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή και από αυτό που μόλις εκλέχθηκε. Αν παραιτηθεί ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, η Έκτακτη Συνέλευση που συνέρχεται, εκλέγει νέο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Παραιτηθέν θεωρείται το Διοικητικό Συμβούλιο, αν παραιτηθούν ταυτόχρονα περισσότερα από πέντε μέλη του. Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περισσότερες από τρεις αλλεπάλληλες συνεδρίες του ή περισσότερες από έξι μέσα σε ένα ημερολογιακό χρόνο, παρέχει δικαίωμα στα υπόλοιπα μέλη αντικατάστασής του και απαγγέλλεται έκπτωσή του. Το ίδιο συμβαίνει αν ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή Γραμματέας Επαγγελματικών θεμάτων και Ταμίας αδικαιολόγητα αμελεί τα καθήκοντά του.

Άρθρο 18ο Συνεδριάσεις του ΔΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίες από τον Πρόεδρό του, με προκαθορισμένη ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε μέλη και αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία, ποτέ όμως με λιγότερες από τέσσερις ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός των περιπτώσεων προσωπικών ζητημάτων. Σε μεμονωμένα και επείγοντα θέματα, είναι δυνατή και η λήψη απόφασης του ΔΣ, «δια περιφοράς» μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλεί και εκτάκτως τούτο, εντός πέντε ημερών, εφόσον το ζητήσουν εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ.

​Άρθρο 19ο Πρόεδρος ΔΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, στις Αρχές και στα Δικαστήρια και εφορεύει γενικά στις εργασίες της, εκτελώντας τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε απουσία του ή σε κώλυμά του ή αν δεν υπάρχει αυτός παραιτηθείς ή εκλιπών, όλες τις εκ του παρόντος καταστατικού εξουσίες του ασκεί ο Α’ Αντιπρόεδρος, και αν οι ίδιες περιπτώσεις συντρέχουν και γι αυτόν ο Β’ Αντιπρόεδρος και γι’ αυτόν, ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 20ο Γραμματείς ΔΣ

Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία, παραλαμβάνει τα αποστελλόμενα προς την Εταιρεία έγγραφα και τηρεί τα Αρχεία και τη σφραγίδα της Εταιρείας. Τα Αρχεία αυτά είναι: (1) Αρχείο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, (2) Αρχείο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, (3) Αρχείο Μητρώου μελών της Εταιρείας, και (4) Αρχείο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Τα αρχεία αυτά θα τηρούνται σε ψηφιακή μορφή. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριών. Όσον αφορά στα Αρχεία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, σε αυτά καταχωρούνται υποχρεωτικά οι αποφάσεις που λαμβάνονται καθώς και της γνώμης των μειοψηφούντων, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Ο Ειδικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος της κατευθυνόμενης επιστημονικής ενημέρωσης των μελών και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει. Ο Γραμματέας Επαγγελματικών θεμάτων είναι υπεύθυνος για την προώθηση και προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Εταιρείας και ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Εταιρεία και στους κεντρικούς επαγγελματικούς συλλόγους ιατρικό και οδοντιατρικό.

Άρθρο 21ο Ταμίας ΔΣ

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη απ’ ευθείας ή με εισπράκτορα που διορίζεται υπεύθυνα απ’ αυτόν κατόπιν έγκρισης του ΔΣ. Εκδίδει τις αποδείξεις από το διπλότυπο βιβλίο. Τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων και της περιουσίας της Εταιρείας, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για την περιουσία αυτή. Ο Ταμίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας και των ηλεκτρονικών ή μη συναλλαγών της. Ο Ταμίας ελέγχεται άπαξ ετησίως από την Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία λογοδοτεί στο ΔΣ. Τα χρήματα που διαθέτει ο ταμίας σε μετρητά και υπερβαίνουν τα 1.000 Ευρώ υποχρεώνεται να τα καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Ο Ταμίας, κατόπιν έγκρισης του ΔΣ, έχει τη δυνατότητα να προσλάβει λογιστή.  Σε απουσία ή κώλυμα ή αν δεν υπάρχει ο Ταμίας, καθήκοντα Ταμία ασκεί προσωρινά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του, ποτέ όμως ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος,  ή ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 22ο Αρμοδιότητες ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει τις εργασίες τής Εταιρείας, διαχειρίζεται την περιουσία της και λογοδοτεί στη Συνέλευσή της. Το ΔΣ μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών τής Εταιρείας και για την τήρηση του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συνιστά επιτροπές για επαγγελματικά και λοιπά θέματα της ειδικότητας, εγκρίνει την εγγραφή των μελών της και εκλέγει τα επίτιμα μέλη. Το ΔΣ ορίζει τους εκπροσώπους  της Εταιρείας στους Ελληνικούς και Διεθνείς φορείς στους οποίους συμμετέχει, τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας της, καθώς και τον Διευθυντή Σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού της, οι οποίοι διατηρούν τη θέση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ, με επιπλέον παραμονή 6 μηνών.

Άρθρο  23ο Εξελεγκτική Επιτροπή

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και η θητεία της είναι η ίδια με τη θητεία του ΔΣ που εκλέχθηκε παράλληλα με αυτή. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι και μέλη του ΔΣ. Συγκροτείται ανάλογα με το ΔΣ σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος τη συγκαλεί, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της και διευθύνει τις εργασίες της. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Παρακολουθεί και ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Εταιρείας, ελέγχοντας άπαξ ετησίως τον Ταμία και λογοδοτώντας στο ΔΣ. Ειδικότερα ελέγχονται λεπτομερώς οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η αιτιολογία τους, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, οι πηγές τους και γενικά ό,τι αφορά οικονομικές δοσοληψίες της Εταιρείας. Συντάσσει και υποβάλει έκθεση στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις σχετικά με την εκτέλεση των προηγουμένων καθηκόντων της και των πορισμάτων από τους γενόμενους ελέγχους. Αντίγραφο της έκθεσής της προς τη ΓΣ χορηγεί και στο ΔΣ. Ως προς την άσκηση των καθηκόντων της, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων που αφορούν τα οικονομικά της Εταιρείας. Γι’ αυτό το ΔΣ υποχρεούται να θέτει στη διάθεσή της τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα της Εταιρείας.

Κεφάλαιο Ε΄ Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση της Εταιρείας

Άρθρο 24ο

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση Τακτικής ή Έκτακτης Συνέλευσης. Για την έγκυρη τροποποίηση κατά τις συνελεύσεις αυτές, απαιτείται η παρουσία του μισού συν ένα τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών της Εταιρείας, που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις συνδρομής μέχρι και του προηγουμένου έτους και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

Άρθρο 25ο 

Με τις ίδιες διαδικασίες του άρθρου 24, αποφασίζεται και η διάλυση της Εταιρείας, που διαλύεται αυτοδίκαια αν τα Τακτικά μέλη απομείνουν λιγότερα από είκοσι. Εφόσον διαλυθεί η Εταιρεία, η περιουσία της περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό τον όρο να διατεθεί για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης της Οδοντιατρικής Σχολής.

Άρθρο 26ο

Οι διατάξεις του παρόντος συμπληρώνονται όταν δεν ορίζεται τίποτε άλλο, από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού του Νόμου, όπως αυτές συμπληρώνονται από τους ορισμούς του Ν.Δ. 795/1971 «Περί Σωματείων και Ενώσεων».

Άρθρο 27ο

Στο παρόν καταστατικό έχουν ενσωματωθεί οι υπό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιανουαρίου 1972 επενεχθείσες και ψηφισθείσες τροποποιήσεις του.

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και ήδη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» κατόπιν τροποποιήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Ιανουαρίου 1986. Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 1986

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» κατόπιν τροποποιήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 1993. Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 1993 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Χρ. Μάρτης Παντ. Νικ. Μποχλόγυρος

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» κατόπιν τροποποιήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Νοεμβρίου 1998. Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 1998 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Αγγ. Αγγελόπουλος Ι. Α. Ιατρού

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» κατόπιν τροποποιήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας της 24ης Νοεμβρίου 2001 στην Θεσσαλονίκη. Αθήνα 10-4-2002 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Γ. Πάνος Ι. Α. Ιατρού

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ” κατόπιν τροποποιήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας της 27ης/11/2004. Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας Δ. Καρακάσης Γ. Ράλλης

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ” κατόπιν τροποποιήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας της 17ης/1/2020. Ο Πρόεδρος  Η Γενική Γραμματέας Γ. Ράλλης Ε. Παραρά