Επιτροπές

Επιτροπή Διευθυντών

Σκοποί της Επιτροπής Διευθυντών είναι:

 1. Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων.
 2. Η σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για τις ανάγκες κάλυψης κενών οργανικών θέσεων της Ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που υπάρχουν σε Νοσοκομεία και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και τις ανάγκες δημιουργίας νέων.

Η Επιτροπή Διευθυντών αποτελείται από τα εξής μέλη:

 1. Κ.Αντωνιάδης,  Καθηγητής, Διευθυντής Κλινικής ΣΓΠΧ, ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου” (Συντονιστής Επιτροπής)
 2. Σ.Βασιλείου, Επίκουρος  Καθηγητής, Διευθυντής Κλινικής ΣΓΠΧ, ΠΓΝ “Αττικόν”
 3. Σ.Ζανάκης, Διευθυντής Κλινικής ΣΓΠΧ, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”
 4. Ε.Κονσολάκη, Διευθύντρια Κλινικής ΣΓΠΧ, ΠΑΓΝ Ηρακλείου
 5. Ν.Παπαδογεωργάκης, Καθηγητής, Διευθυντής Κλινικής ΣΓΠΧ ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”
 6. Γ.Ράλλης,  Διευθυντής Κλινικής ΣΓΠΧ,  ΓΝΑ “ΚΑΤ”

Επεξεργασίας ΚΕΝ και ICD-10

Σκοπός της επιτροπής είναι η επεξεργασία και προώθηση των ΚΕΝ και ICD-10 που αφορούν στις παθήσεις και τις ιατρικές πράξεις του χειρουργικού φάσματος της ειδικότητάς μας.

Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

 1. Κ.Βαχτσεβάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. Α.Μυλωνάς, ΣΓΠΧ (Συντονιστής Επιτροπής)
 3. Ι.Χατζηστεφάνου, ΣΓΠΧ

Επαγγελματικών Θεμάτων

Σκοπός της επιτροπής είναι η ενασχόληση με τα επαγγελματικά προβλήματα της ειδικότητας και η προφύλαξη της ειδικότητας από όσους την καπηλεύονται. Η επιτροπή μελετά και εισηγείται τρόπους δράσης στο ΔΣ της Εταιρείας.

Μέλη της επιτροπής ορίζονται τα εξής τακτικά μέλη (αλφαβητικά):

 1. Δ. Αντερριώτης
 2. Γ. Βενέτης
 3. Κ. Κρανίτη
 4. Α. Κυργίδης
 5. Α. Μυλωνάς
 6. Ι. Παπαδιόχος (Συντονιστής Επιτροπής)
 7. Γ. Παπαναστασίου

Εκπρόσωπος Δοκίμων Μελών

Σκοπός της παρουσίας του Εκπροσώπου των Δοκίμων μελών είναι η γνωστοποίηση στο ΔΣ των επιστημονικών και επαγγελματικών προβλημάτων και προβληματισμών των δοκίμων μελών και η διατύπωση προτάσεων με σκοπό την επίλυσή τους και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Επιτροπή Κατευθυντήριων Οδηγιών

Σκοπός της επιτροπής είναι η παράθεση Ελληνικών και Διεθνών Κατευθυντηρίων Οδηγιών (Guidelines) καθώς και νεότερων εξελίξεων, σε θέματα που αφορούν στην Ειδικότητά μας.

Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

 1. Κ.Βαχτσεβάνος (Συντονιστής Επιτροπής)
 2. Ι. Καλαϊτσίδου
 3. Π. Νταής
 4. Ι. Παπαδιόχος
 5. Κ. Παρασκευόπουλος
 6. Γ. Ρωμάνος