Εγγραφές & Συνδρομές

Μέλη

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μόνον αυτός που πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας και που αποδεδειγμένα φέρει τον τίτλο του “Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού’’, επίσημα αναγνωρισμένου από την Ελληνική Δημοκρατία και που ασκεί την ειδικότητα στην Ελλάδα, ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δόκιμο μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν, ειδικευόμενος της ειδικότητας της «Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έκτακτο μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν, Οδοντίατρος ή Ιατρός, που ασκεί την Οδοντιατρική ή την Ιατρική στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλη χώρα.

Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενική Συνέλευση ή Συνέλευση επιστημονικής συνεδρίας, Έλληνας ή αλλοδαπός επιστήμονας, που έχει συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο των σκοπών της Εταιρείας ή γενικά στην Οδοντιατρική ή στην Ιατρική.

Συνδρομές

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 16ης Σεπτεμβρίου του 2022, η ετήσια συνδρομή καθορίζεται ως εξής:

Τακτικά μέλη: €100

Έκτακτα μέλη: €100

Δόκιμα μέλη: Δωρεάν

Η συνδρομή των μελών ανανεώνεται ετησίως την 1η Ιανουαρίου με προθεσμία εξόφλησης την 31η Μαρτίου του εκάστοτε έτους.

Τα μέλη με ληξιπρόθεσμες οφειλές καθίστανται αυτομάτως ανενεργά και δεν έχουν πρόσβαση στα προνόμια των μελών μέχρι την εξόφληση των οφειλών τους.

Περιοδικό

Το περιοδικό μας αποστέλλεται σε όλα τα Μέλη της Εταιρείας, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη διεύθυνση αλληλογραφίας σας μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Εγγραφή

Η εγγραφή νέων μελών γίνεται με την υποβολή της κατάλληλης αίτησης εισδοχής και την καταβολή του εφάπαξ τέλους εγγραφής (€50).

Εφόσον η αίτηση έχει συμπληρωθεί και αποσταλεί σύμφωνα με τις οδηγίες, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση, η οποία αποφασίζεται με ανοιχτή ψηφοφορία. Μετά την αποδοχή της αίτησης θα λάβετε οδηγίες για την πληρωμή του τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.

Σε περίπτωση αιτιολογημένης αρνητικής ψήφου από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση παραπέμπεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση, όπου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των ψήφων των παρόντων Τακτικών Μελών.

Σχετικά έγγραφα: Αίτηση Εισδοχής Τακτικού Μέλους | Αίτηση Εισδοχής Δοκίμου Μέλους

Πληρωμές

Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με το μητρώο μελών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γενικό Γραμματέα στη διεύθυνση [email protected].
Για πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ταμία στη διεύθυνση [email protected].