2107211845 info@haoms.org

Νέα Τακτικά και Δόκιμα Μέλη ΕΕΣΓΠΧ

Το νέο ΔΣ από τον Ιανουάριο του 2018 και μέχρι σήμερα, με ομόφωνες αποφάσεις του, ενέταξε στα μέλη της Εταιρείας μας τους εξής συναδέλφους: Τακτικά μέλη: Κωνσταντίνος Κατουμάς, Βασίλειος Μπούσιος. Δόκιμα μέλη: Ανδρέας Κουρούμαλης, Κωνσταντίνα Τσεκούρα. Τους...