2107211845 info@haoms.org

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κρανιο-Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ιδρύθηκε στις 19 Μαρτίου στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Οι σκοποί της Οργάνωσης είναι η προαγωγή της κρανιο-γναθοπροσωπικής χειρουργικής τόσο σε θεωρία όσο και σε πράξη και η προσπάθεια καθιέρωσης ομοιόμορφων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη λήψη του τίτλου της ειδικότητα στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
Τα μέλη της Οργάνωσης διακρίνονται σε: ιδρυτικά, επίτιμα, ενεργά (active), ειδικευόμενους (trainees), αντεπιστέλλοντα (associate), προσωρινά μέλη και απόμαχα μέλη.
Ο καθορισμός των Ειδικευομένων στην κρανιο-γναθοπροσωπική χειρουργική διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της.
Η υποψηφιότητα για εγγραφή στην ομάδα των Ειδικευομένων της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης θα πρέπει να υπογράφεται από δύο Ενεργά Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρανιο-Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

α)το Διευθυντή του Τμήματος του Ειδικευομένου και

β)το Σύμβουλο της Ελλάδας στην Ένωση. Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού έντυπου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου. 
Η αποδοχή της υποψηφιότητας γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, που αποτελεί το ύπατο νομοθετικό και διοικητικό σώμα της Ένωσης. Οι Γενικές Συνελεύσεις γίνονται σε κάθε Συνέδριο της Οργάνωσης, το οποίο λαμβάνει χώρα σε ορισμένη Ευρωπαϊκή πόλη κάθε δεύτερο χρόνο, συνήθως την περίοδο Σεπτεμβρίου.
Η παραμονή ενός Μέλους στην ομάδα των Ειδικευομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρανιο-Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής δεν πρέπει να ξεπερνά τα πέντε έτη, ακολουθείται από κατάταξη στα Ενεργά Μέλη, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες υποχρεώσεις ή στα Αντεπιστέλλοντα Μέλη. 
Οι Ειδικευόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα της ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ποια είναι τα οφέλη από την κατάταξη στην ομάδα των Ειδικευομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρανιο-Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής; 
1. Συνδρομή στο περιοδικό της οργάνωσης (Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery) με χαμηλότερο κόστος . 
2.Συμμετοχή στο Συνέδριο της Οργάνωσης με χαμηλότερο κόστος εγγραφής.
3.Δικαίωμα συμμετοχής σε διάφορα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για τους Ειδικευόμενους.
4.Έντυπη ενημέρωση για τα Συνέδρια και Ημερίδες που υποστηρίζονται από την Ένωση. 
5.Δικαίωμα διεκδίκησης της υποτροφίας της εταιρίας Leibinger. Το βραβείο της εταιρίας Leibinger δίδεται σε αξιέπαινη εργασία που κατατίθεται στην ειδική κριτική επιτροπή. Η εργασία αυτή, που μπορεί να αποτελεί μέρος ευρύτερης δουλειάς, θα πρέπει να καταδεικνύει αξιόλογη συμβολή στο χώρο της κρανιο-γναθοπροσωπικής χειρουργικής. Η εργασία πρέπει να είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα, να μην ξεπερνά τις 5000 λέξεις και η υποβολή της θα πρέπει να γίνεται σε 8 αντίγραφα τουλάχιστον 6 μήνες πριν το προγραμματισμένο Συνέδριο της EACMFS, έτσι ώστε να δίδεται χρόνος στην κριτική επιτροπή για να αποφασίσει. Στην τελική απόφαση ρόλο θα παίξει και η διαύγεια της εκφώνησης της εργασίας στο Συνέδριο, η ποιότητα των εικόνων που την πλαισιώνουν και η ικανότητα του υποψηφίου να απαντά στις ερωτήσεις του κοινού. Το βραβείο χορηγείται κάθε διετία και αφορά traveling scholarship στη χώρα επιλογής του υποψηφίου. Το ποσό των βραβείων ανέρχεται σε 15000, 12000 και 3000 ελβετικά φράγκα και στον επιτυχόντα χορηγείται επίσης ανάλογα πιστοποιητικό επιτυχίας υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της EACMFS 
6.Δικαίωμα διεκδίκησης των υποτροφιών προγραμματισμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης σε Ευρωπαϊκό κέντρο κρανιο-γναθοπροσωπικής χειρουργοκής με τη μορφή των Hugo Obwegeser traveling scholarships Τα Ενεργά Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρανιο-Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
είναι κυρίως άτομα με πτυχίο ιατρικής και οδοντιατρικής και έχουν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με όχι λιγότερα από τρία χρόνια στο χώρο της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Θα πρέπει επίσης το κύριο μέρος της δουλειάς τους να αφορά στην γναθοπροσωπική χειρουργική. 
Τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη είναι άτομα του ιατρικού ή οδοντιατρικού χώρου που εργάζονται στο πεδίο της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής, δεν έχουν όμως το δικαίωμα της ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες υπάρχουν στο καταστατικό της EACMFS, στο περιοδικό της EACMFS και σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ έντυπα για τη συμπλήρωση της υποψηφιότητας χορηγούνται από την εκπρόσωπο των ειδικευομένων στην EACMFS κα Λουκία Χατζηπέτρου και από το γραφείο του καθ. Δ. Θ. Καρακάση.