Εγγραφές & Συνδρομές

Μέλη

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μόνον αυτός που πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας και που αποδεδειγμένα φέρει τον τίτλο του “Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού’’, επίσημα αναγνωρισμένου από την Ελληνική Δημοκρατία και που ασκεί την ειδικότητα στην Ελλάδα, ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δόκιμο μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν, ειδικευόμενος της ειδικότητας της «Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έκτακτο μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν, Οδοντίατρος ή Ιατρός, που ασκεί την Οδοντιατρική ή την Ιατρική στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλη χώρα.

Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενική Συνέλευση ή Συνέλευση επιστημονικής συνεδρίας, Έλληνας ή αλλοδαπός επιστήμονας, που έχει συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο των σκοπών της Εταιρείας ή γενικά στην Οδοντιατρική ή στην Ιατρική.

Συνδρομές

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 20ης Απριλίου του 2018, το επιστημονικό περιοδικό της Εταιρείας αποστέλλεται σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη και η ετήσια συνδρομή καθορίζεται ως εξής:

Τακτικά μέλη: €100

Δόκιμα μέλη: €50

Έκτακτα μέλη: €25

Εγγραφή

Η εγγραφή νέων Μελών γίνεται με τη συμπλήρωση της αίτησης εισδοχής.

Εφόσον η αίτηση έχει συμπληρωθεί και αποσταλεί σύμφωνα με τις οδηγίες, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση, η οποία αποφασίζεται με ανοιχτή ψηφοφορία. Μετά την αποδοχή της αίτησης θα λάβετε οδηγίες για την πληρωμή της συνδρομής του πρώτου έτους προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

Σε περίπτωση αιτιολογημένης αρνητικής ψήφου από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση παραπέμπεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση, όπου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των ψήφων των παρόντων Τακτικών Μελών.