Νομοθεσία

Νόμος 4272/2014 (ΦΕΚ 145/11/7/2014)
Άρθρο 22
Ειδικότητα Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

 1. Στην παρ. β.1 του άρθρου 29 του ν. 3209/2003 (Α΄ 304) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
  «β.1. Οι κατέχοντες τον τίτλο της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής, σύµφωνα µε τα προεδρικά διατάγµατα 200/1988 και 577/1989 που µετονοµάσθηκαν σε Στοµατικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς, διατηρούν τον τίτλο τους, έχουν δε τα δικαιώµατα που απορρέουν από την ειδικότητα της Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, όπως ορίζεται στον παρόντα νόµο.»

 2. Η παρ. β.2 του άρθρου 29 του ν. 3209/2003 (Α΄ 304) αντικαθίσταται ως εξής:
  «β.2. Η Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ιατρική ειδικότητα που απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήµης.»

 3. Η παράγραφος β.3. του άρθρου 29 του ν. 3209/2003 (Α΄ 304) αντικαθίσταται ως εξής:
  «β.3. Η Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε ο ειδικευόµενος Στοµατικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοµατική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τις επεκτάσεις τους στην κεφαλή και τον τράχηλο. Η εκπαίδευση αρχίζει µετά τη λήψη των δύο πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, ασχέτως της σειράς απόκτησής τους και διαρκεί πέντε (5) χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής:
  Α΄ περίοδος: δώδεκα (12) µήνες Γενική Χειρουργική
  Β΄ περίοδος: σαράντα οκτώ (48) µήνες Χειρουργική Στόµατος, Γνάθων, και Προσώπου.
  Οι ιατροί που ειδικεύονται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, θα ολοκληρώσουν την ειδίκευσή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την τοποθέτησή τους, εκτός εάν επιθυµούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου, οπότε εντός τριµήνου από τη δηµοσίευσή του υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Υγείας.»

 4. Η παράγραφος β.4. του άρθρου 29 του ν. 3209/2003 (Α΄304) αντικαθίστανται ως εξής:
  «β.4. Οι Στοµατικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί δύνανται, εάν το επιθυµούν, να είναι µέλη και στους δύο τοπικούς Συλλόγους, ήτοι στον Ιατρικό και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο στην περιφέρεια όπου έχουν την επαγγελµατική τους εγκατάσταση.»

 5. Η εισαγωγή στην ειδικότητα της Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους νόµους και τα διατάγµατα που διέπουν τις ιατρικές ειδικότητες. Το π.δ. 390/1991 (Α΄ 140) καταργείται.